Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Tư Thế Lạy Khí Công Tịnh Độ Chữa Bệnh

CÔNG HIỆU CỦA LẠY PHẬT TRÌ DANH CỦA MÔN KHÍ CÔNG TỊNH ĐÔ

Môn lễ lạy nhiều vị Phật xưa nay các chùa đều hành trì chúng ta vẫn cung kính tán dương tùy hỷ, nhưng con đường mình đi là lạy 1 vị Phật, có nhiều người bán tín bán nghi, lạy 1 Phật không đủ, phải lạy nhiều Phật, lúc lâm chung không ông Phật này cứu thì ông Phật kia rước.  Nếu 1 Phật bạn không cảm thì vạn Phật cũng không cảm, thì không Phật nào rước luôn, mà 1 Phật bạn đã cảm rồi thì tất cả Phật bạn đều cảm hết, cho nên lý Hoa Nghiêm mới nói 1 là tất cả, tất cả là 1, và công đức lạy 1 Phật bằng vạn Phật.

 

© free template by Blogspot tutorial