Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Vidéo avec index des maladies

Traducteur : Dr. Ta, Trung Thao
Video 1 : https://www.youtube.com/watch?v=fST_mALMP_I
Texte explicatif du vidéo

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Mở lớp tập thể dục Love Happy Life dạy những bài tập liên quan đến từng bệnh cần chữa .

Là phương pháp tự chữa bệnh bằng những bài tập thể dục khí công của Môn Học Khí Công Y Đạo-Nhành Y Học Bổ Sung, chú trọng đến 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần hòa hợp.

 

© free template by Blogspot tutorial