Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Ấn Tống Kinh Sách

Link: http://khicongydaotoronto.com/kinhvoluongtho.html

Trước khi xem bấm chữ "Full Sc" (chữ cuối thanh phía dưới cùng)

Nếu cần xem lớn hơn thì có thể zoom

- nhìn phía trên phía bên tay phải - những nút tròn với dấu cộng, trừ để điều chỉnh trang cho lớn, nhỏ hơn tùy ý

- cũng có thể lăn bánh xe trên mouse để zoom.