Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Videos 24Oct2010

Cách chữa chân - 24Oct10
http://video.yahoo.com/playlist/102616858

Cách chữa lưng - 24Oct10
http://video.yahoo.com/watch/8477402/22651156

Cách chữa tay - 24Oct10
http://video.yahoo.com/watch/8477058/22649908

Thở Thận - 24Oct10
http://video.yahoo.com/watch/8472406/22633521

Nạp khí đan điền thần (luyện thần với khí hòa hợp) - 24Oct10
http://video.yahoo.com/watch/8472136/22632562

Chuyển khí hóa tinh - 24Oct10
http://video.yahoo.com/watch/8472347/22633345

Chuyển tinh hóa khí - 24Oct10
http://video.yahoo.com/watch/8472373/22633416