Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh chân


A-Vu
ốt huyệt ống chân :

Kinh Can : Vuốt từ Khúc Tuyền đến Trung Phong 18 lần

Kinh Đởm : Vuốt từ Khâu Khư lên Dương Lăng Tuyền 18 lần

Kinh Tỳ : Vuốt từ Âm Lăng Tuyền đến Thương Khâu 18 lần

Kinh Vị : Vuốt tử Giải Khê đến Túc Tam Lý 18 lần

Kinh Thận : Vuốt từ Âm Cốc đến Thái Khê 18 lần.

Kinh Bàng Quang : Vuốt từ Côn Lôn đến Ủy Trung 18 lần.


B-Vuốt huyệt bàn chân :

Kinh Can : Vuốt từ Trung Phong đến Đại Đôn 18 lần

Kinh Đởm : Vuốt từ Túc Khiếu Âm đến Khâu Khư 18 lần.

Kinh Tỳ : Vuốt từ Thương Khâu đến Ẩn Bạch 18 lần

Kinh Vị : Vuốt từ Lệ Đoài đến Giải Khê 18 lần

Kinh Thận : Vuốt từ Thái Khê đến Dũng Tuyền 18 lần

Kinh Bàng Quang : Vuốt từ Chí Âm đến Côn Lôn 18 lần.

clip_image002 clip_image004

 

 

clip_image006

clip_image008

clip_image010 clip_image012