Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Videos bài giảng

Các videos trong video yahoo sẽ bị yahoo xóa bỏ đi vào 14Mar2011. Các videos này sẽ được upload lại dần dần lên youtube
http://www.youtube.com/user/khicongydaovn#g/u

Xem các videos chia theo đề mục
http://www.youtube.com/user/khicongydaovn#g/p

Danh sách videos
http://khicongydaotoronto.com/khicongvideos.html

Download danh sách videos
http://khicongydaotoronto.com/documents/kcydvideo.pdf