Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Videos Nov 2010

1-Mục tiểu đường, và mục tâm thần
Ôn bài tiểu đường, tâm thần phân liệt 08Nov10
http://video.yahoo.com/playlist/102668267

2-Mục đau cổ cột sống cổ gáy lưng
Day huyệt chữa cổ gáy lưng 08Nov10
http://video.yahoo.com/watch/8607716/23224960

3-Mục thở thiền
Vận hành xoay chuyển luân xa 21Nov10
http://video.yahoo.com/playlist/102667284