Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Lời nhắn nhủ của Lão Hòa Thượng TỊNH KHÔNG

Khi tai kiếp đến, người đáng ở sẽ được ở, người đáng đi thì phải đi. Sống chết đều có số, phú qúy mạng đả định, tránh không được, thoát không khỏi.

Người số không bị nạn, dù đại tai kiếp đến vẫn được sống sót bình an. Điều duy nhất ở hiện tại có thể tự cứu và độ tha chính là nghe đại kinh giải, y giáo phụng hành, lão thật niệm Phật, buông xả vạn duyên, cầu sanh Tịnh độ.

Công đức niệm Phật bất khả tư nghì. Chỉ có niệm Phật, sửa lỗi mới giảm bớt tai nạn. Những phương pháp khác không còn kịp nữa.

Diệt trừ vọng niệm. Tất cả đều tùy duyên là tốt.

Ngày 12 tháng 04 năm 2011.